Home

PVN-2016-17 AA-registeret

Datatilsynets referanse: 
16/01514-6/SBO

Personvernnemndas avgjørelse av 26. januar 2017 (Mats Wilhelm Ruland, Bjørnar Borvik, Gisle Hannemyr, Hans Marius Graasvold, Line Coll, Ellen Blinkenberg, Hans Marius Tessem)

1 Innledning

Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage over Datatilsynets vedtak om ikke å pålegge retting i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret).

2 Saksgang og faktum

Klager er en privatperson (anonymisert til A). I brev av 28. september 2016 anmodet A om Datatilsynets bistand til å få utført rettinger i AA-registeret. Det ble gjort gjeldende at det er foretatt feilaktige registreringer i AA-registeret av arbeidstid og fratredelse. I Datatilsynets svarbrev av 7. oktober opplyste tilsynet at de ikke kunne prioritere henvendelsen, og at saken derfor ble regnet som avsluttet.
     A påklaget vedtaket om å avslutte saken i brev av 13. oktober 2016. Datatilsynet besluttet da likevel å realitetsbehandle saken, blant annet i lys av Personvernnemndas avgjørelse i PVN-2016-03 (Klage over avvisning i sak vedrørende kameraovervåkning) som gjelder tilsynets adgang til å avvise saker. Tilsynet fattet den 26. oktober 2016 vedtak om ikke å pålegge retting i AA-registeret. A har påklaget dette vedtaket i brev av 1. november 2016, hvor det bes om at saken oversendes Personvernnemnda.
     Saken ble oversendt Personvernnemnda 18. november 2016, som mottok saken 24. november 2016. A ble orientert om dette i brev fra nemnda datert 1. desember 2016, med frist til uttalelse innen 12. januar 2017.
     A sendte tilleggsopplysninger i saken til Datatilsynet, som videresendte disse til Personvernnemnda i brev av 23. november 2016. Videre har A sendt ytterligere tilleggsopplysninger til Personvernnemnda i brev av 5. desember 2016.

3 Klagers anførsler

A har sammenfattende anført at det er registrert uriktige opplysninger om fri- og arbeidsdager i AA-registeret, som følge av at tidligere arbeidsgiver skal ha oppgitt uriktige og forfalskede opplysninger. Han trenger alle opptjente ombord-dager som grunnlag for beregning av sjømannspensjon, og han anfører at han har en udiskutabel rett til å være registrert med riktige opplysninger i NAVs AA-register. I følge A fremgår det av AA-registeret at en annen person er registrert i Maritimt register og i Riksarkivet i oktober 2010 som ansvarshavende maskinsjef i den perioden A tjenestegjorde på de aktuelle fartøyene. I tillegg anfører A at det mangler 90 000 kroner i bokført inntekt. Dette fratar A pensjonspoeng og pensjonsopptjening til sjømannspensjon. A har fremsatt krav om rett til innsyn i eget arbeidsforhold som vedrører pensjon. Han har vist til personopplysningsloven § 42 (3) tredje ledd og § 27 for å få rettet opp mangelfulle og feil registrering i offentlig register.
     A har videre, under henvisning til personopplysningsloven §§ 16 og 18, etterlyst et komplett oppsett fra AA-registeret over hans ombord-dager i 2010.

4 Datatilsynets vurdering

Datatilsynet opprettholder sin vurdering slik den fremkommer i vedtaket av 26. oktober 2016 om at det ikke er grunnlag for pålegg om retting av opplysninger i AA-registeret, jf personopplysningsloven §§ 27 og 46. A har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at det er registrert uriktige opplysninger. Datatilsynets konklusjon styrkes av tingrettsdommen A har fremlagt i klageomgangen. Retten kom til at både lønn og fridager var riktig beregnet av As tidligere arbeidsgiver Havila Shipping. I vurderingen av saksomkostninger uttalte domstolen at klager «åpenbart uten grunn har anlagt saken». NAV har heller ikke funnet grunn til å etterkomme klagers ønske om endringer i AA-registeret.
     Datatilsynet mener at saken er opplyst i samsvar med kravene i forvaltningsloven § 17.
Datatilsynet bemerker for øvrig at personopplysningsloven § 42 tredje ledd nr. 3 ikke innebærer at Datatilsynet må foreta omfattende undersøkelser i enhver enkeltsak som blir fremlagt, jf. NOU 1997:19 side 158.
     Datatilsynet har kontaktet Pensjonstrygden for sjømenn og fått opplyst at sjømannspensjon beregnes på grunnlag av opplysninger som leveres fra arbeidsgivere. Eventuelle endringer i AA-registeret kan dermed ikke antas å ha direkte betydning for beregning av As pensjon. En endring i AA-registeret vil derfor ikke innebære at A får rett til lønnen han mener å ha til gode.

5 Personvernnemnda bemerker

5.1 Innledning og rettslig utgangspunkt
Saken gjelder krav om retting av opplysninger i AA-registeret. I tillegg oppfatter Personvernnemnda As klage som et krav om utlevering av personopplysninger.
     Etter personopplysningsloven § 27 første ledd skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak eller etter begjæring rette mangelfulle (uriktige eller ufullstendige) personopplysninger. Personopplysningsloven § 16 setter frist for den behandlingsansvarlige til å svare på henvendelse om innsyn eller andre rettigheter. Videre følger det av personopplysningsloven
§ 18 at enhver som ber om det, har rett til å få vite hva slags behandling av person-opplysninger den behandlingsansvarlige foretar, og bestemmelsen angir videre hvilken informasjon om behandlingen som kan kreves gitt.

5.2 Nemndas vurdering
Nemnda er kommet til samme resultat som Datatilsynet, og kan i det vesentlige slutte seg til Datatilsynets begrunnelse.
     A har anført at det er feilregistreringer i AA-registeret om fri- og arbeidsdager, som følge av at tidligere arbeidsgiver skal ha oppgitt uriktige opplysninger til registeret. A krever retting etter personopplysningsloven § 27.
     Bakgrunnen for kravet er en tvist med As tidligere arbeidsgiver. Den underliggende problemstillingen ble behandlet i rettssak mellom A og tidligere arbeidsgiver. I dom fra Sunnmøre tingrett av 10. januar 2012 ble arbeidsgiver frifunnet for kravet fra A. Tingretten beskrev i sin sakskostnadsavgjørelse at saken var anlagt "uten grunn". Selv om nemnda står fritt i sin bevisvurdering, må terskelen for å fravike et faktum som retten har funnet bevist legges relativt høyt. Nemnda kan ikke se at det har kommet frem andre eller nye opplysninger som tilsier en annen bevisvurdering enn den tingretten falt ned på, og må for sin vurdering legge til grunn at det ikke er registrert mangelfulle personopplysninger. As krav om retting kan derfor ikke føre frem.
     Nemnda kan heller ikke se at det er grunnlag for As krav etter personopplysningsloven §§ 16 og 18. Det er ingen holdepunkter for at As henvendelse om innsyn i AA-registeret ikke er besvart i samsvar med lovens regler i personopplysningsloven § 16. Videre mener nemnda at A har fått innsyn i samsvar med personopplysningsloven § 18. Sammenstillingen av opplysninger som A har bedt om ligger utenfor hva som kan kreves etter personopplysningsloven § 18. Det er for øvrig ingen holdepunkter for at A ikke har mottatt de etterspurte opplysningene.
     Klagen tas etter dette ikke til følge.

6 Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

 

 

Oslo, 26. januar 2017

Mats Wilhelm Ruland
Leder