Home

Personvernnemndas sekretariat

Anette Funderud

Personvernnemnda har et eget sekretariat som utfører den daglige driften, forbereder og utreder sakene til behandling i Personvernnemnda. Sekretariatet er administrativt ansatt i Kommunal- og distriktsdepartementet, men er faglig underlagt Personvernnemnda i den enkelte sak.

Sekretariatsleder - Anette Klem Funderud.