Home
ANONYMISERT VERSJON

PVN-2023-04 Retting av personopplysninger hos NAV

Datatilsynets referanse: 
Datatilsynets referanse: 21/02380-4 og 5

Personvernnemndas vedtak 15. september 2023 (Mari Bø Haugstad, Bjørnar Borvik, Hans Marius Graasvold, Ellen Økland Blinkenberg, Hans Marius Tessem, Morten Goodwin, Malin Tønseth)

Saken gjelder klage fra A på Datatilsynets vedtak 20. desember 2021 der tilsynet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å foreta retting i et vedtak fra NAV, jf. personvernforordningen artikkel 16.

Sakens bakgrunn

Høsten 2015 mottok A dagpenger under arbeidsløshet fra NAV. Han søkte om støtte til etablering av egen virksomhet 15. september 2015 og opplyste at han holdt på med en masterutdanning. NAV fattet 2. oktober 2015 vedtak om stans i dagpengene fra 28. september 2015. I vedtaket la NAV til grunn at A var «under utdanning eller opplæring» og derfor ikke oppfylte vilkårene for rett til dagpenger. Etter ytterligere korrespondanse med A vurderte NAV saken på nytt og innvilget, i vedtak 1. desember 2015, A dagpenger fra 30. november 2015.I vedtak 17. mars 2016 fattet NAV et nytt vedtak som innebar en omgjøring av vedtaket 2. oktober 2015 om stans i dagpengene. NAV konkluderte med at dagpengene ikke skulle ha vært stanset og innvilget A dagpenger også for perioden 28. september 2015 til 30. november 2015.

A var misfornøyd med saksbehandlingen hos NAV og fremsatte ulike krav knyttet til retting og supplering av opplysninger i saksdokumentene, samt krav om innsyn. NAV avslo 26. mai 2021 As krav om retting av vedtaket 2. oktober 2015 om stans av dagpenger. NAV supplerte vedtaket med en elektronisk merknad i dokumentet som viste til omgjøringsvedtaket 17. mars 2016.

A brakte saken inn for Datatilsynet 6. juni 2021 og opprettholdt sitt krav om retting. Han fremsatte også krav om å få oversendt alle NAVs dokumenter i saken, samt ba om at Datatilsynet vurderte mulige andre brudd etter personvernforordningen. I brev 27. oktober 2021 ga Datatilsynet veiledning om As rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen, herunder retten til retting og supplering etter personvernforordningen artikkel 16.

A opprettholdt sitt krav knyttet til manglende innsyn, samt krav om retting av uriktige opplysninger i e-post til Datatilsynet 16. november 2021.

Datatilsynet konkluderte 14. desember 2021 med at NAV har oppfylt As krav om retting/komplettering, jf. personvernforordningen artikkel 16. Tilsynet ba NAV om en redegjørelse for måten As innsynskrav ble håndtert. Etter å ha mottatt NAVs redegjørelse fant Datatilsynet det ikke hensiktsmessig å følge opp innsynssaken videre og la til grunn at NAV og A sammen ville finne en løsning på innsynskravet. Denne delen av saken ble deretter avsluttet i brev til A 23. juni 2022. I samme brev ba Datatilsynet om en tilbakemelding på hvorvidt A opprettholdt sin klage fra 11. januar 2022 på Datatilsynets vedtak om at NAV hadde oppfylt sin plikt til retting/komplettering, jf. artikkel 16.

I e-post 12. juli 2022 opplyste A at han opprettholdt sin klage på Datatilsynets vedtak vedrørende retting/komplettering.

Datatilsynet vurderte klagen, men fant ikke grunn til å endre sitt vedtak. Datatilsynet oversendte saken til Personvernnemnda 6. februar 2023. Partene ble orientert om saken i brev fra nemnda 9. februar 2023, og fikk anledning til å komme med kommentarer. NAV har inngitt kommentarer i brev 28. februar og 13. mars 2023. A har gitt sine kommentarer i e-post og brev 1. mars 2023, i e-post 22. juni 2023 og i e-post og brev 6. september 2023.

Saken ble behandlet i nemndas møte 15. september 2023. Personvernnemnda hadde følgende sammensetning: Mari Bø Haugstad (leder), Bjørnar Borvik (nestleder), Hans Marius Graasvold, Ellen Økland Blinkenberg, Hans Marius Tessem, Morten Goodwin og Malin Tønseth. Sekretariatsleder Anette Klem Funderud var også til stede.

Kort om Datatilsynets vedtak

Datatilsynet støtter NAVs vurdering av at det ikke kan foretas retting i selve vedtaket av 2. oktober 2015. Opplysningene som er krevd rettet er ikke «uriktige» gjengivelser av NAVs vurderinger på vedtakstidspunktet. Dette gjelder selv om NAV senere vurderte saken annerledes. Vilkåret for retting etter personvernforordningen artikkel 16 første punktum er derfor ikke oppfylt.

NAV har i stedet lagt til en merknad på vedtaket av 2. oktober 2015 som viser til vedtaket av 17. mars 2016. På grunnlag av dette, samt at klagers syn på saken kan gjenfinnes skriftlig hos NAV, fremstår det for Datatilsynet som at NAV har oppfylt klagers rett til komplettering etter personvernforordningen artikkel 16.

As syn på saken i hovedtrekk

NAV har ikke har rettet/korrigert/komplettert uriktig informasjon slik NAV plikter etter personvernforordningen. NAVs retting består av følgende notis som er lagt til i brev fra 2. oktober 2015: «Se endringsvedtak 17. mars 2016». Dette er ikke en akseptabel rettelse. Endringsvedtaket viser ikke til noe av det som står i brevet 2. oktober 2015.

Han ønsker en tekstlig beskrivelse som klart viser at han ikke er skyldig eller mistenkt for grovt trygdebedrageri for over 400 000 kroner, slik brevet 2. oktober 2015 i realiteten viser til.

Han har ikke gjort noe galt. Det har ikke på noe tidspunkt vært et reelt grunnlag for å mistenke ham for å ha gjort noe galt knyttet til dagpenger. Feil som er gjort, skyldes feil og lovbrudd fra NAV sin side. All påfølgende saksbehandling knyttet til feilutbetalingssak som NAV først avsluttet i mars 2018 skyldes utelukkende saksbehandlingsfeil.

NAV har gjort grove feil i dette brevet og uriktig informasjon må rettes.

Han mener følgende må på plass:

·å få etablert i klartekst at vedtaket er ugyldig, fordi det bygger på feil faktum og har flere alvorlige saksbehandlingsfeil

·at NAV innrømmer at han ikke har gjort lovbruddet brevet anklager ham for, og at det ikke på noe tidspunkt har vært grunnlag for å hevde dette. I motsetning til hva brevet faktisk sier

·at det aldri har vært grunnlag for mistanke om lovbruddet som er beskrevet, etter standard for «rimelig grunn til mistanke» som beskrevet i Ot.prp.nr. 76 (2007-2008) punkt 4.5.2 og Ot.prp. nr. 60 (2004-2005) punkt 4.5.3.

·at NAV på uriktig grunnlag avslo å behandle søknad om å få beholde dagpenger under etablering av egen virksomhet

NAVs syn på saken i hovedtrekk

A søkte om dagpenger under etablering av egen virksomhet den 15. september 2015. I denne søknaden framgikk det at A holdt på med en masterutdanning. På bakgrunn av dette ble det fattet vedtak om stans i dagpengene fra 28. september 2015, og A ble bedt om å komme med nærmere dokumentasjon på utdanningen, slik at NAV kunne vurdere hans rett til dagpenger.

Etter å ha fremlagt opplysninger om at han ikke var aktiv student, fikk A innvilget dagpenger igjen fra 30. november 2015 i vedtak av 1. desember 2015. Dette medførte at han ble stående uten dagpenger i perioden 28. september til 30. november 2015. Imidlertid ble det den 17. mars 2016 fattet et nytt vedtak der tidligere vedtak om stans datert 2. oktober 2015 ble omgjort ved at han likevel fikk innvilget og utbetalt dagpenger fra 28. september 2015. Det vil si at NAV allerede på dette tidspunktet vurderte at tidligere stans av dagpengene i vedtaket av 2. oktober 2015 likevel ikke var riktig. As opplysninger om at han ikke var under utdanning i strid med reglene for dagpenger ble derfor lagt til grunn for vedtaket av 17. mars 2016. Det er dette vedtaket som er siste gjeldende vedtak, ikke det omgjorte vedtaket av 2. oktober 2015 som A refererer til.

En endring av innholdet i et vedtak gjøres altså ved at NAV fatter nytt vedtak i saken basert på de opplysningene som til enhver tid anses sannsynliggjort, ikke ved at innholdet i det opprinnelige vedtaket rettes eller slettes. Vedtaket av 2. oktober 2015 står ikke alene, men må ses i sammenheng med senere omgjøringsvedtak av 17. mars 2016. Innholdet i vedtaket 2. oktober 2015 kan neppe anses som en objektiv faktafeil, da det er resultat av en konkret bevisvurdering som NAV gjorde på det tidspunktet, og som i ettertid er endret. Dette vil derved falle utenfor det som NAV er forpliktet til å korrigere etter artikkel 16.

Merknaden på vedtaket av 2. oktober 2015 som viser til endringsvedtak 17. mars 2016 gir et korrekt bilde av sakens realitet. NAV har dermed foretatt retting ved supplering i tråd med personvernforordningen artikkel 16.

Personvernnemndas vurdering

Personvernforordningen artikkel 5 fastsetter prinsipper for behandling av personopplysninger. I artikkel 5 nr. 1 bokstav d framgår det at opplysningene skal være korrekte og om nødvendig oppdaterte og at det må treffes ethvert «rimelig tiltak» for å sikre at personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes eller rettes.

Personvernforordningen artikkel 16 gir den registrerte rett til retting:

«Den registrerte skal ha rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen skal den registrerte ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å framlegge en supplerende erklæring.»

Når NAV treffer et vedtak om innvilgelse eller stans av dagpenger, må NAV for det første tolke rettsreglene om når en søker har rett på dagpenger eller ikke, og deretter foreta en bevismessig vurdering av faktum, for å ta stilling til om den faktiske situasjonen er slik at den oppfyller lovens vilkår for å få innvilget dagpenger. Dersom NAV tolker rettsregelen feil eller foretar en uriktig vurdering av faktum, vil dette kunne resultere i et uriktig vedtak. Dersom NAV har lagt uriktig forståelse av faktum til grunn for sitt vedtak vil dette normalt framkomme av begrunnelsen i vedtaket og kan også omfatte uriktige personopplysninger. Slike feil kan ikke kreves rettet etter artikkel 16, men kan endres ved at vedtaket påklages, omgjøres eller endres gjennom et nytt vedtak, slik tilfellet er i denne saken.

Vedtaket fra 2. oktober 2015 gir korrekt uttrykk for det faktumet NAV la til grunn da dette vedtaket ble fattet. I de påfølgende vedtakene 1. desember 2015 og 17. mars 2016 omgjorde NAV sin vurdering av de faktiske forholdene og innvilget A dagpenger i tråd med hans søknad. Etter nemndas vurdering framkommer det av de tre vedtakene lest i sammenheng at A på søknadstidspunktet for dagpenger ikke var aktiv student og at NAVs stans av dagpenger i oktober 2015 var urettmessig. Samlet sett medfører dette at det ikke er registret uriktige opplysninger om A. Vilkåret for retting etter artikkel 16 første punktum er derfor ikke oppfylt og NAV kan ikke pålegges å rette eller supplere opplysningene.

Basert på As anførsler vil nemnda understreke at det ikke tilligger verken Datatilsynet eller Personvernnemnda å vurdere hvorvidt den bevisvurderingen av faktum NAV foretok i oktober 2015 på bakgrunn av As søknad var forsvarlig eller ikke. Det samme gjelder saksbehandlingen hos NAV.

Nemnda har etter dette kommet til at A ikke kan kreve retting etter artikkel 16.

A får ikke medhold i sin klage.

Konklusjon

Datatilsynets vedtak opprettholdes.

Vedtaket er enstemmig.

Oslo, 15. september 2023

Mari Bø Haugstad

Leder