Home
ANONYMISERT VERSJON

PVN-2023-25 Klage over Datatilsynets avvisning av sak om uriktig/mangelfull registrering i Konkursregisteret m.m.

Datatilsynets referanse: 
22/03044-27

Personvernnemndas vedtak 5. mars 2024 (Mari Bø Haugstad, Bjørnar Borvik, Hans Marius Graasvold, Hans Marius Tessem, Morten Goodwin, Malin Tønseth)

Saken gjelder klage fra A på Datatilsynets vedtak 2. juni 2023 hvor tilsynet avviste hans sak om ulike feilregistreringer i Brønnøysundregistrene uten å gi pålegg.

Sakens bakgrunn

A kontaktet Datatilsynet 31. mars 2022 og klaget på flere forhold knyttet til domstolens behandling av flere konkurssaker hvor han var involvert, bostyrers håndtering av disse boene, samt feilregistreringer og uriktige kunngjøringer i Brønnøysundregistrene som følge av disse konkursene.

I e-post til Datatilsynet 20. april 2022 opplyste A at Brønnøysundregistrene hadde slettet alle kunngjøringene om konkurs han og hans bedrifter hadde vært utsatt for. Det som gjenstod var feilregistreringer eller mangelfulle registreringer i Foretaksregisteret i forbindelse med fusjon av […] AS og […] AS. I ny e-post til Datatilsynet 21. mai 2022 ba A om at klagen ble utvidet til også å gjelde slettinger og endringer i registrerte kunngjøringer om […] AS og […] AS, herunder dato for sletting av selskapet […] AS dets konkursbo.

Datatilsynet la til grunn at saken og de rettslige spørsmålene som saken reiser ikke faller innenfor personopplysningslovens virkeområde og avviste saken 2. juni 2023.

A klaget 8. juni 2023 rettidig på vedtaket. Datatilsynet vurderte klagen og opprettholdt sin vurdering. Tilsynet sendte saken til Personvernnemnda 27. juli 2023. A ble orientert om saken i brev fra nemnda, og fikk anledning til å komme med kommentarer. Han har inngitt kommentarer i en rekke e-poster til nemnda etter dette.

Saken ble behandlet i nemndas møte 5. mars 2024. Personvernnemnda hadde følgende sammensetning: Mari Bø Haugstad (leder), Bjørnar Borvik, Hans Marius Graasvold, Morten Goodwin, Hans Marius Tessem og Malin Tønseth. Utredningsleder Anette Klem Funderud var også til stede.

Datatilsynets vurdering i korte trekk

Registrering av personlig konkurs i Konkursregisteret

Datatilsynet viser til reglene i konkursloven og at Brønnøysundregistrene registrerer opplysninger om konkurs i Konkursregisteret etter melding fra retten. Datatilsynet legger til grunn at rettens prosessuelle behandling av en konkurs etter reglene i tvisteloven faller utenfor personvernregelverkets anvendelsesområde, jf. personopplysningsloven § 2 andre ledd bokstav b og at Datatilsynet ikke er rett tilsynsmyndighet. Datatilsynet viser til at det samme gjelder de underliggende rettsforholdene som ligger til grunn for registreringer i Konkursregisteret og at tilsynet ikke kan overprøve Brønnøysundregistrenes registreringer som skjer etter melding fra retten.

Registering av fusjon i Foretaksregisteret

Datatilsynet er ikke rette myndighet til å vurdere eller overprøve Brønnøysundregistrenes overholdelse av de materielle vilkårene for registrering av fusjon mellom aksjeselskaper. Datatilsynets tilsynsmyndighet er begrenset til å gjelde registerførers behandling av opplysninger som kan knyttes til fysiske personer i forbindelse med registering av selskaper, ikke til selskapene som sådan.

Brønnøysundregistrenes vedtak etter foretaksregisterloven kan påklages til departementet, eller prøves for domstolene, jf. foretaksregisterloven §§ 9-1 og 9-2.

Sletting av registrerte opplysninger om selskaper

Endring av dato for sletting av selskap er ikke en behandling av personopplysninger og faller utenfor Datatilsynets myndighetsområde, jf. personopplysningsloven § 2 første ledd.

Avvisning av klage

Datatilsynet konkluderer med at ettersom As klage faller utenfor Datatilsynets myndighetsområde er ikke vilkårene for å behandle klagen oppfylt og klagen må derfor avvises, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd annet punktum.

As syn på saken i korte trekk

Datatilsynets avvisning av klagen er feilaktig og unøyaktig. Tilsynet har ikke vurdert punktene han har innklaget. Behandlingen strider mot forvaltningsloven §§ 17 og 11.

Registrering av konkursåpning

Han har ikke klaget på registreringen av konkursåpning. Klagen har vært rettet mot registrering og kunngjøring av feil rettssubjekt.

Han har også klaget på at Registerenheten i Brønnøysund har opprettet og kunngjort opprettelsen av to konkursbo på hans private bo med tre dagers mellomrom, begge under navnet "A, Konkursbo", og med ulike organisasjonsnumre. Disse sakene er legitime klagegrunnlag som hører inn under forvaltningsloven og skal derfor være innenfor Datatilsynets kompetanseområde, jf. personopplysningsloven § 2 første ledd.

Registering av fusjon

Han har ikke klaget over materielle forhold i noen avgjørelser tatt av Registerenheten i Brønnøysund. Klagen er rettet mot at Registerenheten ikke har tatt noen avgjørelser i henhold til noen lov, men har unnlatt å registrere en fusjon avholdt i tråd med aksjeloven § 13-24 og EU-direktiv 2017/1132, slik de er forpliktet til å gjøre i henhold til direktivets artikkel 14, jf. artikler 88 til 119. Dette hører inn under Datatilsynets jurisdiksjon.

Ulovlig slettinger av bedrifter fra Foretaksregisteret

Personvernforordningen artikkel 4 nr. 1 og artikkel 14 i EU-direktiv 2017/1132 definerer personopplysninger. Artiklene viser at vurderingene og konklusjonen i Datatilsynets avgjørelse er i strid med internasjonal rett.

Grunnlaget for avvisningen er uten effekt, da det som er innklaget ikke er behandlet, og begrunnelsene er uten tilknytning til noen lov, som gjennom henvisning er begrunnet som konklusjon for vedtaket. Dette betyr at kravene til gyldighet i henhold til forvaltningsloven ikke er oppfylt, da utfallet antageligvis ville ha vært annerledes dersom klagen hadde blitt korrekt behandlet.

Personvernnemndas vurdering

Personopplysningsloven og personvernforordningen kommer til anvendelse ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register, jf. personopplysningsloven § 2 første ledd.

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. personvernforordningen artikkel 4 nr. 1. Opplysninger om juridiske personer er ikke å anse som personopplysninger.

Det følger videre av personopplysningsloven § 2 andre ledd bokstav b at loven og personvernforordningen ikke gjelder for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.)

Rettspleielovunntaket viderefører et tilsvarende unntak i den tidligere personopplysningsforskriften. I Prop. 56 (2017-2018) omtaler departementet rettspleielovunntaket slik i punkt 4.5.7:

«Departementet foreslår at loven ikke skal gjelde for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.), se lovforslaget § 2 annet ledd bokstav b. Dette er en videreføring av någjeldende personopplysningsforskrift § 1-3, som har identisk ordlyd.»

Oslo byfogdembete hadde under høringsrunden inngitt høringssvar hvor de blant annet skrev følgende om rettspleielovunntaket:

«Begrunnelsen for at rettspleielovene er unntatt er hensynet til en uavhengig rettspleie. Personvernet anses uansett ivaretatt gjennom de alminnelige rettssikkerhetsgarantiene som rettspleielovene gir.

Etter vår oppfatning gjør de samme hensyn seg gjeldende når domstolene behandler og avgjør saker i medhold av konkursloven, skifteloven og gjeldsordningsloven. Disse lovene bør således være unntatt på lik linje med rettspleielovene. Det vises i denne sammenheng for eksempel til forvaltningsloven § 4 som for det saklige virkeområdet også avgrenser mot rettspleielovene, men i unntaket også har medtatt " ..lover som knytter seg til disse lovene (konkursloven, skifteloven og gjeldsordningsloven)".»

Også andre høringsinstanser påpekte uklarheter med det dagjeldende rettspleielovunntaket i personopplysningsforskriften, herunder Datatilsynet og Juristforbundet. Departementet opprettholdt likevel den samme ordlyden, med slik begrunnelse i lovforarbeidene pkt. 4.5.7:

«Departementet vil til dette bemerke at bestemmelsen viderefører gjeldende rett, slik at det ikke er nye tolkningsspørsmål som reises. Samtidig har departementet notert seg uttalelsene fra høringsinstansene, og mener det kan være aktuelt å ta bestemmelsen opp til nærmere vurdering. Departementet foreslår likevel ingen endring av bestemmelsen i proposisjonen her, se punkt 2.3.»

Med bakgrunn i disse uttalelsene i forarbeidene legger nemnda til grunn at rettspleielovunntaket ikke omfatter den behandlingen av personopplysninger som skjer ved registrering av personopplysninger i Konkursregisteret, selv om dette skjer etter melding fra retten.

Registrering av konkursåpning

Det følger av konkursloven § 79 første ledd, jf. §§ 78 og 144 at retten skal sørge for at melding om at konkurs er åpnet i skyldnerens bo registreres i Konkursregisteret. Når konkursen er endelig avsluttet, skal retten sørge for at dette anmerkes i Konkursregisteret, jf. konkursloven § 138 første ledd. Forskrift om konkursregisteret gir nærmere regler om registreringen.

Nemnda legger til grunn at Brønnøysundregistrene/Konkursregisteret har rettslig grunnlag for sin behandling av personopplysninger i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e (utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt), jf. nr. 3, med supplerende rettsgrunnlag i konkursloven (lov 8. juni 1984 nr. 58) og konkursregisterforskriften (forskrift 23. august 1993 nr. 824).

A har i sin klage opplyst at han ikke klager på registrering av konkursåpningen, men at klagen gjelder registrering og kunngjøring av feil rettssubjekt. Nemnda legger til grunn at registeringen og kunngjøring er skjedd i tråd med melding gitt fra retten. A har ikke sannsynliggjort at Konkursregisteret har registrert uriktige opplysninger som han kan kreve rettet eller slettet i medhold av personvernforordningen.

Registering av fusjon i Foretaksregisteret

Registrering av fusjon mellom aksjeselskapene […] AS og […] AS er ikke personopplysninger, men opplysninger om juridiske personer. Nemnda er enig med Datatilsynet i at slik registrering faller utenfor personopplysningsloven og personvernforordningens virkeområde, jf. personopplysningsloven § 2 første ledd.

Sletting av registrerte opplysninger om selskaper

Slettinger og endringer i Brønnøysundregistrenes registrerte kunngjøringer om selskapene […] AS og […] AS, herunder dato for sletting av selskapet […] AS dets konkursbo, representerer ikke en behandling av opplysninger som faller inn under personopplysningsloven og personvernforordningens virkeområde, jf. personopplysningsloven § 2 første ledd. Nemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering om at tilsynet ikke er rette myndighet til å behandle klage på registrering av opplysninger om aksjeselskaper, herunder dato for sletting av et selskap.

Konklusjon

A får ikke medhold i sin klage.

Vedtaket er enstemmig.

Oslo, 5. mars 2024

Mari Bø Haugstad
Leder