Home

Vedtak 2009

PVN-2009-25 Personopplysninger om arbeidstaker

Klage på Datatilsynets vedtak om utlevering av personopplysninger

Klager anfører personopplysningsloven § 23 f som grunnlag for å frita klager fra å utlevere dokumenter i saken til andre enn de en ser seg tjent med. Personvernnemnda er enig med Datatilsynet i at Datatilsynets rett reguleres av § 44 og dette er en rett til å kreve opplysninger som gjelder uten unntak og uten hinder av taushetsplikt. Klagen ble ikke tatt til følge.

PVN-2009-24 CoCa-banken II

Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger

I sak PVN-2009-08 CoCa-banken, behandlet Personvernnemnda spørsmålet om avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger til forskning, samt varsel om vedtak om sletting/anonymisering. Personvernnemnda kom til at Datatilsynets vedtak skulle opprettholdes. Datatilsynet fattet deretter endelig vedtak om at UiO skal “slette eller anonymisere” opplysningene. Datatilsynet henstilte om at opplysningene ble slettet og ikke anonymisert. UiO påklaget dette vedtaket. Personvernnemnda fant at Datatilsynets siktemål med vedtaket oppfylles ved at dataene anonymiseres. En anonymisering kan skje ved at nøkkelen mellom person og prøver slettes, slik at det ikke beholdes noen kobling som åpner for å finne tilbake til fødselsnummeret eller person. Anonymisering vil tillate at pågående doktorgradsstudier kan fullføres. Klagen ble ikke tatt til følge.

PVN-2009-23 Opplysninger i politiets registre

Klage på Datatilsynets vedtak om å avslutte sak (avvisningsvedtak)

Saken gjelder en påstand om at det er registrert feilaktige opplysninger om klager i politiets strafferegister og at klager ikke har fått innsyn i samtlige opplysninger som er registrert om vedkommende. Nemnda kom til at saken ble tilstrekkelig opplyst og Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og sin veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

PVN-2009-22 NAV

Klage på Datatilsynets vedtak om informasjonsplikt ved NAVs innhenting av pasientjournaler i forbindelse med etterkontroll

Datatilsynet og NAV er uenige om rekkevidden av unntaket i personopplysningsloven § 20 annet ledd bokstav a. Klager mener at personopplysningsloven § 20 annet ledd bokstav a, sammenholdt med folketrygdloven § 21-4, jf. § 21-4 bokstav c hjemler unntak fra informasjonsplikten som følger av personopplysningsloven § 20 første ledd. Personvernnemnda kom til at en naturlig forståelse av ordlyden i folketrygdloven § 21-4c 4.ledd tilsier at hovedregelen om informasjonsplikt skal gjelde her. Det er uttrykkelig henvist til informasjonsplikten i personopplysningsloven i § 21-4c 4. ledd, og det er bare gjort unntak for de forhold som er regulert i folketrygdlovens § 21-4b.

PVN-2009-21 Klage på advokat

Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak

Klagen gjaldt forhold knyttet til klagers advokat, blant annet manglende og mangelfull bistand. Personvernnemnda vurderte hvorvidt Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og veiledningsplikt i forvaltningsloven § 11. Nemnda kom til at Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt og veiledningsplikt i denne saken.

PVN-2009-20 Tvangsekteskap

Klage på Datatilsynets avslag på søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i IMDis kompetanseteam mot tvangsekteskap

Personvernnemnda kom til at klager har behov for ytterligere veiledning, begrepsavklaring og utredning. Av hensyn til klager, er nemnda derfor kommet til at saken sendes tilbake til Datatilsynet slik at saken eventuelt kan bli gjenstand for en reell toinstansbehandling i forvaltningsapparatet.

PVN-2009-19 Betalingsanmerkninger

Klage på Datatilsynets vedtak hvor Datatilsynet har gitt pålegg om sletting av betalingsanmerkninger eldre enn åtte år og omlegging av kredittopplysningsbyråenes praktisering av sletting i samsvar med pålegget

Saken gjelder en tolkning av standardkonsesjonen for kredittopplysningsvirksomhet punkt 4.2, som sier at en fordring som ikke kan resultere i slik tvangsforretning, kan benyttes i kredittopplysningsøyemed i ytterligere fire år, dersom det tas nye rettslige skritt. Klager mener at det dermed ikke finnes noen maksimal oppbevaringstid, slik at bemerkningen ikke behøver å slettes før det er gått fire år siden siste rettslige skritt. Datatilsynet har tolket inn en øvre grense på maksimalt to fireårsperioder. Etter nemndas syn blir det å trekke den naturlige språklig forståelsen av ordlyden for langt. Datatilsynet kan eventuelt sette en øvre grense ved å endre konsesjonen. Klager gis medhold.

PVN-2009-18 Konsesjon til å overvåke fildelingsnettverk

Klage på Datatilsynets vedtak hvor Datatilsynets vedtak hvor det gis avslag på forlengelse av konsesjon til behandling av personopplysninger for å bistå rettighetshavere til musikk og filmverk

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å bistå rettighetshavere til musikk og filmverk i deres arbeid med å stanse ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten, blant annet på Internett, av deres rettslig beskyttede verker og arbeider. Datatilsynet nektet forlengelse, blant annet med den begrunnelse at det er en rekke prinsipielle problemstillinger som Datatilsynet har sett ved at en privat aktør skal overvåke internettaktivitet uten nærmere føringer fra lovgiver. Man har sett ulike bivirkninger av tiltaket og nå er det behov for en avklaring fra politisk hold. Personvernnemnda delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet kom til at konsesjonen skulle forlenges. Flertallet mente at Datatilsynet, så lenge vilkårene for å tildele konsesjon er oppfylt og interesseavveiningen etter personopplysningsloven § 34 faller ut i søkers favør, ikke kan avslå en konsesjonssøknad med den begrunnelse at det bør lovreguleres hvilke virkemidler rettighetshaverne skal kunne benytte. Konsesjonssøknaden må vurderes i henhold til gjeldende regelverk. Hvorvidt det er betenkelig eller ikke at en privat aktør overvåker nettet på den måten Simonsen gjør på vegne av rettighetshaverne, og hvorvidt det er nødvendig med lovregulering, er et rettspolitisk spørsmål som ligger utenfor denne konkrete saken. Flertallet er derfor enig med klager i at Datatilsynet ikke kan avstå fra å bruke sin kompetanse basert på at Datatilsynet mener det er behov for lovregulering. En særbemerkning på dette punkt. Mindretallet var enig i Datatilsynets vedtak. Mindretallet fremhever at den aktuelle registrering vil ha personvernmessige virkninger som kan “volde ulemper”. Mindretallet mener at disse ikke kan dempes eller nøytraliseres ved hjelp av vilkår som stilles til konsesjonen. Mindretallet mener at saken berører vesentlige prinsipielle personvernspørsmål, så som påregnelig feilregistrering, privat overvåkning, bruk av provokasjonslignende tiltak og endring av prinsipp for bevisvurdering.

PVN-2009-17 Klage på NAV og helsepersonell

Klage på Datatilsynets avvisningsvedtak

Klagen gjaldt behandling hos NAV og ulike personer innen helsevesenet. Personvernnemnda vurderte hvorvidt Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og veiledningsplikt i forvaltningsloven § 11. Nemnda kom til at Datatilsynet har oppfylt sin utredningsplikt og veiledningsplikt i denne saken.

PVN-2009-16 Drosjeløyve

Klage på Datatilsynets vedtak om at Oslo kommune ikke kan be om samtykke fra løyvesøker til å innhente vandelsopplysninger ved tildeling av drosjeløyver, samt pålegg om sletting av innhentede personopplysninger

Klagen ble delvis tatt til følge. Nemnda konkluderte med at den behandlingen det her var tale om kunne skje på grunnlag av samtykke fra den registrerte, så fremt det var etablert en alternativ behandlingsmåte for de som velger å ikke gi samtykke. For at dette skal være tilfelle må søker få anledning og tilstrekkelig informasjon til selv å kunne fremskaffe de relevante opplysninger. Personvernnemnda vurderte samtykkeskjemaet og kom til at erklæringen måtte konkretiseres nærmere og de ulike opplysninger som skulle innhentes i samsvar med vilkårene i yrkestransportloven og forskriften måtte spesifiseres. Nemnda kom derfor til at samtykkeerklæringen ikke var utformet slik at den tilfredsstilte kravene til en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte, jf. personopplysningsloven § 2 nr 7.

PVN-2009-15 Skoleskyssordning

Klage på Datatilsynets vedtak om at Rogaland fylkeskommune ikke kan bruke fødselsnummer for administrering av skoleskyss

Datatilsynet viste til at bestemmelsen i personopplysningsloven § 12 er strengt utformet og sikker identifisering kan oppnås ved bruk av navn, adresse og fødselsdato i denne saken. Personvernnemnda kom etter en konkret vurdering til at det var “saklig behov” for sikker identifisering og at metoden var “nødvendig” for å oppnå slik identifisering. Bruken av personnummer i denne saken var derfor i samsvar med personopplysningsloven § 12.

PVN-2009-14 Altinn

Klage på Datatilsynets vedtak om at Altinn sentralforvaltning må avslutte logging av fødselsnummer og tilhørende IP-adresse

Datatilsynet mente at Altinn ikke har grunnlag for loggingen i personopplysningsforskriftens §§ 2-14 og 2-16. Forskriften pålegger tiltak for å hindre uautorisert tilgang, men ikke slik som Altinn legger opp til, nemlig å logge all trafikk for å kunne etterspore en eventuell uautorisert tilgang til systemet. Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at behandlingen av IP-adresser ikke hadde rettslig grunnlag i personopplysningsforskriften. Nemnda var imidlertid av den oppfatning at Altinn har behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven § 8 f; den behandlingsansvarlige skal ivareta en berettiget interesse og hensynet til den registrertes personvern overstiger ikke denne interessen.

PVN-2009-13 Registrering hos folkeregisteret

Klage på Datatilsynets avgjørelse om å avslutte sak om registrering av opplysninger i folkeregisteret

Klager påklager avvisningsvedtaket og hevder at saken ikke burde avsluttes men følges opp ytterligere i forhold til Skatt Øst, jf. personopplysningsloven § 13. Personvernnemnda vurderte Datatilsynets saksbehandling og kom til at saken ble tilstrekkelig opplyst før vedtak ble fattet. Datatilsynet har dermed oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

PVN-2009-12 Politiets taushetsplikt

Klage på Datatilsynets beslutning om å avslutte sak om et eventuelt brudd på politiets taushetsplikt

Saken gjaldt spørsmål om brudd på taushetsplikt hos politiet, og Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at det er en sak for Spesialenheten for politisaker. Saken lå dermed utenfor Datatilsynets kompetanse. Nemnda kom til at saken var tilstrekkelig opplyst og Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17.

PVN-2009-11 Nasjonalbiblioteket

Klage på Datatilsynets vedtak om tidsbegrenset konsesjon til å behandle personopplysninger hos Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket påklaget Datatilsynets vedtak om tids- og innholdsmessig begrenset konsesjon for nedlasting, oppbevaring og tilgjengeliggjøring av materiale fra Internett. Personvernnemnda bemerket at avleveringsloven og avleveringsforskriften er åpenbart ikke tilpasset nettdokumenter. Nemnda mente også at lovens begrep “allment tilgjengelig” ikke er et hensiktsmessig begrep for den lovregulerte, pliktmessige innsamling av ytringer i det offentlige rom. Begrepet er ikke lenger dekkende for det som var formålet med avleveringsloven, nemlig å samle inn de offentlige ytringer. Med Internett har “allment tilgjengelig” blitt utvidet til å også omfatte private ytringer. Personvernnemnda gjennomgikk konsesjonsvilkårene. Nemnda opprettholdt kravet om at Nasjonalbiblioteket må respektere robots.txt. Industristandarder som robots.txt utgjør en mild beskyttelse av innhold som er lagt ut på Internett, for eksempel når intensjonen er å spre det innenfor “ein privat krins”. Nemnda opprettholdt også vilkåret om retting/supplement, men ikke i form av en tilsvarsrett, men på den måten at klager må oppfylle plikten som følger av personopplysningsloven § 27 første og annet ledd. For så vidt gjaldt informasjonstiltak, var nemnda enig med klager i at klager bare kan informere de registrerte om retten til å komme med kommentarer. Nemnda kom til at tilgjengeliggjøring for forskning ikke kunne skje; nemnda mente at det er viktig at informasjonsplikten og muligheten til å kommentere oppfylles før det tilgjengeliggjøres for forskning. Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at det i denne saken måtte gis en tidsavgrenset konsesjon, men nemnda forlenget konsesjonsperioden frem til 30.6.2012.

PVN-2009-10 Ila fengsel

Klage på Datatilsynets vedtak hvor Ila fengsel nektes fullt innsyn i den underliggende klage

Personvernnemnda vurderte det slik at samtlige temaer som den innsatte hadde reist falt utenfor Datatilsynets kompetanse. Personvernnemnda kom dermed til at den foreliggende saken var en orienteringssak, ikke en enkeltvedtakssak. Dette medførte at det ikke forelå noen enkeltvedtakssak som Ila fengsel kunne være part i. Dermed hadde Ila heller ikke krav på partsinnsyn etter forvaltningsloven.

PVN-2009-09 Tvillingundersøkelse

Klage på Datatilsynets avslag på søknad om konsesjon til helseforskning

Konsesjonssøker ønsket å koble Tvillingregisteret med en rekke andre registre. Datatilsynet ville ikke gi konsesjon uten at samtykke fra utvalget først ble innhentet. Nemnda er enig i Datatilsynets interesseavveining, der Datatilsynet legger til grunn at samfunnets behov for behandlingen i dette tilfellet må vike for personverninteressene.

PVN-2009-08 CoCa-banken

Klage på Datatilsynets avslag på søknad om konsesjon til helseforskning

Til tross for at forsker har manglet nødvendige offentlige godkjennelser av prosjektet, ønsker klager likevel å beholde personidentifiserbare opplysninger til 2011. Nemnda kom til, som Datatilsynet, at det i denne saken ikke foreligger hjemmel for å oppbevare materialet. Uttalelse om personverntrusselen som ligger i den praksis at regelverket neglisjeres og man tror at skaden lar seg reparere. Etter Personvernnemndas syn ville en tildeling av konsesjon i etterhånd i et tilfelle som dette, skapt en uheldig presedens.

PVN-2009-07 Gjennombruddsprosjekt keisersnitt

Klage på Datatilsynets vedtak om utvidelse og forlengelse av konsesjon til å behandle helseopplysninger i forbindelse med ”Gjennombruddsprosjekt keisersnitt”

Konsesjon ble gitt under forutsetning at utvalget skulle få informasjon om koblingen og adgang til å reservere seg mot deltakelse. Legeforeningen påklaget vedtaket og anførte at det blir vanskelig å innhente samtykke til kobling fordi klager ikke har navn eller personnummer som i etterkant kan identifisere deltakerne. Videre anføres det at arbeidsbyrden i MFR med å tilskrive over 3000 deltakere er for stor. Personvernnemnda kom til at klagen ikke kunne tas til følge. 3200 personer er ikke mange. Det er tvert imot tale om et ganske lite register i forhold til mange registre i Norge i dag. Nemnda bemerket at det kan ikke være slik at hovedregelen ikke skal følges når det gjelder de manges personvern, bare når det gjelder de fås personvern.

PVN-2009-06 Kreftregisterets mammografiprogram

Klage på Datatilsynets vedtak vedrørende Kreftregisterets behandling av opplysninger fra Mammografiprogrammet

Alternativt skal Kreftregisteret utarbeide en fremdriftsplan for innhenting av lovlig samtykke og samtykkene må være innhentet innen utgangen av 2009. Personvernnemnda tok klagen delvis til følge. Nemnda er av den oppfatning at en konsesjon kan endres av en etterfølgende forskrift. Kreftregisterforskriften trådte i kraft i 2002. Det betyr at fristen på seks måneder begynte å løpe fra det tidspunktet, for alle innsamlede opplysninger. Kreftregisteret har ikke overholdt tidsfristen. Personvernnemnda mener at tidsfristen fastsatt av Datatilsynet er for kort og kom til at samtykker må være innhentet innen utgangen av 2011.

PVN-2009-05 Kobling av helseregistre – levertransplantasjon

Klage på Datatilsynets avslag på søknad om helseforskning – kobling av helseregistre og samtykke

Personvernnemnda vurderte samtykkeskjemaene og kom til at kobling mot Kreftregisteret kan skje uten at man innhenter nye samtykker fra pasientene. Nemnda la særlig vekt på at det fremgikk av ordlyden at registreringen var frivillig. Nemnda anbefalte dog at ordlyden ble enda tydeligere slik at det blir klart at manglende samtykke ikke har noen betydning for plassen på ventelisten eller oppfølgningen etter en transplantasjon.

PVN-2009-04 Kobling av helseregistre – St Olavs Hospital

Klage på Datatilsynets avslag på søknad om endring av konsesjon – kobling av helseregistre uten å informere pasientene

Det ble søkt om konsesjon til å foreta en kobling not Dødsårsaksregisteret uten å informere utvalget. Datatilsynet ga delvis avslag på søknaden. Klager fikk konsesjon, men Datatilsynet satte som krav at utvalget ble informert om koblingen. Personvernnemnda vurderte hvorvidt informasjon til pasientene om at det skal foretas en kobling mot Dødsårsaksregisteret er “utilrådelig”. Nemnda bemerket at denne saken er annerledes enn de to sakene hvor Datatilsynet brukte unntaksregelen i helseregisterloven § 25, 2. ledd nr 3. Tolkning av begrepet “utilrådelig” skal ta utgangspunkt i et faglig skjønn, men dette er ikke avgjørende selv om det er av betydning. Nemnda kom til at kravet om informasjon etter helseregisterlovens §§ 20, 23 og 24 må opprettholdes.

PVN-2009-03 Forskningsprosjekter – helseopplysninger

Klage på Datatilsynets saksbehandling vedrørende påberopte brudd på personvernlovgivningen i forskningsprosjekter

Klager mente at Datatilsynet skulle ha foretatt seg mer i denne saken. Datatilsynet svarte at det har fulgt opp saken på en adekvat måte, blant annet med både brevlig og stedlig kontroll – uten at det ble funnet noen behandling som var ulovlig. Personvernnemnda var enig med tilsynet og konkluderte med at saken var tilstrekkelig opplyst og Datatilsynet hadde oppfylt sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17.

PVN-2009-02 Vekting av momenter ved kredittvurdering

Klage på Datatilsynets beslutning hvor tilsynet finner at det ikke har kompetanse til å vurdere vektingen av opplysninger som kredittopplysningsvirksomheter har lovlig adgang til å innhente i forbindelse med en kredittvurdering

Nemnda var enig med tilsynet om at de ikke har myndighet til å overprøve Lindorffs valg av metoder. Heller ikke påstandene om retting etter personopplysningsloven § 27 eller sletting etter personopplysningsloven § 28 førte frem.

PVN-2009-01 Gjenpartsbrev ved kredittvurdering

Klage på tre vedtak fra Datatilsynet vedrørende gjenpartsbrev ved kredittvurdering

Klager anfører at det ikke er rettslig grunnlag for å gi pålegg om at selve kredittvurderingen skal fremgå av gjenparten. Formålet med gjenpartsplikten er oppfylt når den registrerte får informasjon om hvilke opplysninger som er utlevert til spørrer eller lagt til grunn for kredittvurderingen. Datatilsynet mener at en score sier noe om en persons kredittverdighet og er følgelig å anse som en personopplysning. Personvernnemnda er enig med Datatilsynet og mener at når personopplysninger er definert som både fakta og vurderinger, blir det uriktig å skille mellom opplysningene og scoren. Personvernnemnda er derfor av den oppfatning at også scoren skal fremgå av gjenparten.